امورپشتیبانی

امور پشتیبانی این شرکت مشتمل بر انجام کلیه امور خدماتی از قبیل انجام امور باغبانی و فضای سبز، انجام خدمات امور نظافتی، امور نقلیه و پیک، ارسال مراسلات، انجام کلیه خدمات مربوط به نگهداری تاسیسات، موتورخانه گرمایش و سرمایش برق، بکارگیری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، انجام امور چاپی، انجام کلیه امور مربوط به تجهیز شعب بیمه ها و شعب طرح جبران استان ها اعم از خرید، نصب و نگهداری فنی، خدمات مالی شامل حسابداری کنترلهای داخلی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت ها است.

اسکرول به بالا